top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Fotograaf (ook: Captured by Mils) Melissa van Wyk, Captured by Mils, gevestigd te Krimpen aan

den IJssel onder KVK nummer 84243392.

2. Wederpartij: degene met wie Captured by Mils een overeenkomst is aangegaan, tevens de

aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

3. Partijen: Captured by Mils en klant(en) samen

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé-persoon handelt.

5. Offerte: alle aanbiedingen van Captured by Mils aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt

een overeenkomst aan te gaan.

6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Captured by Mils en de klant.

7. Opdracht: de dienst of het product dat door Captured by Mils geleverd zal worden.

8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de

authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betredende ontvangst van

elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.

10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

11. Fotografische werken (ook: Werken of Foto’s): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1

sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken

op één lijn kunnen worden gesteld.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Captured by

Mils en Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke

overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en

uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Artikel 3: Opdracht

1. De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de

opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.

2. De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij

in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige

lid.

3. De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een

resultaatsverbintenis.

4. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening

van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van

meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is

geretourneerd.

5. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan

ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 4: Vergoeding

1. Een vergoeding voor de te leveren fotografische werken wordt vooraf gecommuniceerd door

Captured by Mils.

2. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar

redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de

reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

Artikel 5: Factuur en betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van een of

meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle

kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de

Wederpartij.

 

Artikel 6: Levering

1. Foto’s worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

2. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden en/of

product is ontvangen.

3. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

4. Foto’s worden altijd in JPEG of PNG formaat via een WeTransfer download-link verstuurd. In geen

enkel geval worden originele en/of onbewerkte RAW foto’s geleverd.

 

Artikel 7: Gebruik

1. Wederpartij is in geen enkel geval toegestaan om foto’s te voorzien van een filter, te bewerken

met apps of programma’s of zelf bij te snijden. Het fotografisch werk behoort in de originele staat

(zoals afgeleverd) te blijven.

2. Mocht de Wederpartij ervoor kiezen om de foto’s zelf af te drukken is Captured by Mils niet

aansprakelijk voor enig kleurverschil of kwaliteitsverlies.

3. Wederpartij is verantwoordelijk voor het juist opslaan en bewaren van het eindproduct (de fotografische werken). De fotograaf bewaard de (digitale) fotografische werken 3 maanden na opleverdatum. Daarna kan de fotograaf niet meer garanderen dat de fotografische werken nog beschikbaar zijn.

 

Artikel 8: Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Captured by Mils.

 

Artikel 9: Licentie

1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend

schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en

omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de

daarop toeziende factuur.

2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat

dan het recht tot gebruik, in ongewijzigde vorm, binnen huiselijke kring.

3. Het is de Wederpartij niet toegestaan de fotografische werken te gebruiken voor zakelijke en/of

commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming (licentie) van de Fotograaf.

4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan

derden.

 

Artikel 10: Inbreuk op auteursrecht

1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een

inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de

Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik,

zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen

het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke

en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 11: Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

1. Captured by Mils dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een

verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te

allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25 lid 1 sub c en d Aw in

acht.

3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25

Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoedingverschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde

licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade

(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 12: Klachten

1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien

werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te

worden medegedeeld. Captured by Mils heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk

voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou

leiden.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid en rechten van derden

1. De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

2. De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of

schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van

grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

3. De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag,

dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder

de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

4. Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig

maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling

overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

Artikel 14: Faillissement/surseance

1. Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te

beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van

faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

Artikel 15: Rechts- en forumkeuze

1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door

Nederlands recht.

2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een

rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Captured by Mils

2925BB Krimpen aan den IJssel

Versie 2 | Maart 2024

bottom of page